Algemeen

Gastouderopvang is flexibele opvang voor kinderen van nul jaar tot het moment dat ze de basisschool verlaten. Uw kind wordt opgevangen in het huis van de gastouder of in uw eigen huis. De opvang kan overdag, ’s nachts en in het weekend plaatsvinden. De opvang komt tot stand door bemiddeling van het gastouderbureau Welkom-Kind (hierna ook wel GOB genoemd). Gedurende de gehele opvangperiode is er begeleiding vanuit het gastouderbureau door pedagogisch gekwalificeerde medewerkers.

Alle gastouders van Welkom-Kind voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en worden jaarlijks in opdracht van de gemeente door de GGD geïnspecteerd. De gastouder en alle thuiswonende personen boven de 18 jaar dienen een verklaring omtrent gedrag (VOG) aan Welkom-Kind te overleggen.

De herhalingscursus EHBO wordt vergoed. Opvang vindt pas plaats als de VOG(‘s) in het bezit is (zijn) van Welkom-Kind en de gastouder is aangemeld bij het Landelijk Register Kinderopvang.

 

Contractduur, proefperiode, opzegging en wijziging

U gaat per kind een contract aan voor de periode vanaf de contractdatum tot de eerste dag van de maand waarop uw kind start met het voortgezet onderwijs. Tussentijdse opzegging van het contract of vermindering van het aantal dagdelen is mogelijk door middel van een schriftelijke of digitale verklaring, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Door ondertekening van de bemiddelingsovereenkomst gaat u een contract aan met het gastouderbureau van Welkom-Kind.  Bij gastouderopvang bij u thuis gaan u en de gastouder een arbeidsovereenkomst aan, genoemd ‘overeenkomst voor opvang aan huis in kader van de regeling huispersoneel’. U wordt dan de werkgever van de gastouder. De werkzaamheden betreffen de dagelijkse opvang en verzorging van kinderen en huishoudelijke taken die daaruit voortvloeien in het huis van de vraagouder voor maximaal drie dagen per week in hetzelfde gezin. Een gastouder mag in meerdere gezinnen opvangen.

Wijzigingen in het contract dient u zelf schriftelijk doorgeven, zowel aan de gastouder als aan Welkom-Kind.

De opvang start met een proefperiode van twee maanden bij de start van de koppeling. Zowel u als de gastouder mogen tijdens deze periode het contract per direct ontbinden.

 

Aanbod gastouderopvang

Ons aanbod voor gastouderopvang bestaat uit:

 1. Gastouderopvang voor kinderen van 0-13 jaar bij de gastouder.
 2. Gastouderopvang aan huis voor kinderen van 0-13 jaar bij u thuis.

Kind-gastouderratio

Een gastouder mag in een groep van nul tot vier jaar maximaal vijf kinderen tegelijk opvangen, waarbij eigen kinderen tot 10 jaar (van de gastouder) moeten worden meegeteld. Van die vijf kinderen mogen maximaal vier kinderen van nul en één jaar aanwezig zijn, waarvan maximaal twee kinderen van nul jaar.

In een groep van nul tot dertien jaar mogen maximaal zes kinderen tegelijk worden opgevangen, waarbij eigen kinderen (van de gastouder) tot tien jaar moeten worden meegeteld. Van die zes kinderen mogen maximaal vier kinderen van nul en een jaar zijn, waarvan maximaal twee kinderen van nul jaar. Welkom-Kind hanteert hierbij de richtlijnen van het Convenant Kwaliteit Kinderopvang en de CAO kinderopvang. Hierbij wordt gekeken naar de beschikbare ruimte en de samenstelling van de groep kinderen.

Indien de gastouder vier of meer kinderen opvangt (inclusief eigen kinderen), moet er altijd een achterwacht beschikbaar zijn. Een achterwacht is iemand die in de buurt woont of werkt en dus bereikbaar is tijdens de opvangtijden. Hij of zij dient bij calamiteiten binnen vijftien minuten bij de gastouder te kunnen zijn.

 

AANVULLENDE DIENSTEN

 1. Incidentele opvang

Het is mogelijk dat een broertje of zusje van een bemiddeld kind incidenteel (in vakanties of tijdens studiedagen) naar dezelfde gastouder gaat (mits passend binnen de regelgeving, zie hierboven).

 

 1. Reserve-opvang

Wanneer een gastouder door ziekte of vakantie niet in staat is opvang te bieden, heeft Welkom-Kind de inspanningsverplichting om naar vervangende opvang te zoeken.

 

ALGEMENE RICHTLIJNEN

 1. Vakantie

U dient minimaal één maand van tevoren de vakantie door te geven aan de gastouder. Vakanties en vrije dagen van zowel u als de gastouder worden in onderling overleg vastgesteld. Bij vakantie van de gastouder kunt u, wanneer u zelf geen oplossing kunt vinden, een beroep doen op Welkom-Kind. Welkom-Kind heeft een inspanningsverplichting om naar vervangende opvang te zoeken.

 1. Kosten

De kosten bestaan uit opvang- en bemiddelingskosten. De opvangkosten worden (door tussenkomst van Welkom-Kind als kassier) door u aan de gastouder voldaan aan de hand van de urenregistratie in ROSA die u en de gastouder goedkeuren. Op de urenregistratie mogen de tijden ten gunste van de gastouder op vijftien minuten worden afgerond. U en de gastouder spreken onderling af hoe laat de opvang per dag start en eindigt. Indien tijden afwijken, dient u dit zo spoedig mogelijk aan de gastouder door te geven.

 

 1. Honorarium

Op Welkom-Kind berust in geen enkel geval de verplichting om ‘loon’ te betalen aan de gastouder. De gastouder kan Welkom-Kind niet aansprakelijk stellen voor de betaling van de verrichte opvangwerkzaamheden van uw kind(eren). Een eventueel door Welkom-Kind te vervullen kassiersfunctie doet daaraan niet af. De gastouder erkent dat het risico dat er niet, niet op tijd, of niet volledig wordt betaald voor de verrichte opvangwerkzaamheden door u geheel bij de gastouder ligt. De gastouder kan Welkom-Kind op geen enkele wijze aanspreken als u in gebreke blijft.

 

Vergoeding gastouder

Welkom-Kind heeft een advies tarief voor de vergoeding van de gastouder. De gastouder ontvangt de opvangvergoeding van u (waarbij Welkom-Kind als kassier optreedt).

 

Vakantie van gastouder

Als u tijdens de vakantieweken van de gastouder geen gebruik maakt van vervangende opvang, dan worden er geen kosten in rekening gebracht voor de gastouder. Het minimum tarief bemiddelingskosten lopen wel door.

Afhankelijk van het type contract wat u heeft met de gastouder zijn er afspraken gemaakt over betalingen tijdens de vakantie.

 

Vergoeding gastouder aan huis (bij u thuis)

Welkom-Kind verstrekt een adviestabel voor de vergoeding van de gastouder.

De gastouder ontvangt de opvangvergoeding van u (waarbij Welkom-Kind als kassier optreedt). Per jaar wordt door Welkom-Kind een vaste uurvergoeding met gastouders aan huis afgesproken op basis van het minimum

loon, inclusief vakantiegeld (8% van het loon) en vakantiedagen.

 

Ziekte van de gastouder aan huis

Indien de gastouder wegens ziekte geen arbeid heeft kunnen verrichten, bestaat het recht op vier weken doorbetaling, met uitzondering van de eerste twee werkdagen waarop volgens de arbeidsovereenkomst opgevangen zou zijn. Hierna wordt de minimale afname van twee uur per week gehanteerd gedurende de eerste vier weken.

 

Melden van vrije dagen, ziekte van de gastouder

De gastouder dient u direct op de hoogte te stellen als hij/zij door ziekte en/of vrije dagen verhinderd is.

Wanneer u op dat moment behoefte heeft aan opvang, heeft Welkom-Kind een inspanningsverplichting om naar reserveopvang te zoeken.

 

Onkostenvergoeding

De kosten voor voeding en verzorging zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor uw rekening. Voeding kan worden meegegeven of er kan onderling een vergoeding worden afgesproken. Welkom-Kind verstrekt hiervoor adviestarieven, gebaseerd op de gegevens van het NIBUD. Indien het noodzakelijk is dat de gastouder gebruik maakt van een auto voor de opvang, dan wordt er door u, indien de gastouder dit aangeeft, een kilometervergoeding betaald. Welkom-Kind heeft hier richtlijnen voor. U betaalt deze onkostenvergoeding aan de gastouders op declaratiebasis.

 

 1. Facturatie- en betalingsvoorwaarden

De betaling vindt plaats na akkoord van u en de gastouder in het urenregistratiesysteem. Door middel van een automatische incasso door Welkom-Kind of zelfstandig overboeken wordt maandelijks het verschuldigde bedrag voldaan. Bij voorkeur zenden we de facturen via e-mail.

U blijft verantwoordelijk voor de betaling van de volledige factuur ongeacht of er een gedeelte van de factuur door derden wordt betaald.

 

 1. Niet-tijdige betaling

Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag bent u in gebreke zonder gerechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling. door Welkom-Kind stuurt u een betalingsherinnering en geeft u veertien dagen de gelegenheid om alsnog te betalen. Indien twee maanden opvang is afgenomen zonder dat daarvoor is betaald, kan door Welkom-Kind de plaatsing per direct beëindigen. Als de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, nemen we geen wijziging of nieuwe aanvraag in behandeling.

Welkom-Kind is gerechtigd de vordering uit handen te geven en de (buitengerechtelijke incasso-)kosten op u te verhalen. Welkom-Kind behoud het recht ter nakoming of ontbinding al dan niet met volledige schadevergoeding te vorderen.

 1. Wijziging tarieven

Welkom-Kind kan op grond van de kostenstijgingen overgaan tot tussentijdse aanpassing van de tarieven. Deze wijziging wordt tenminste zes weken vóór de ingangsdatum schriftelijk gemeld.

 1. Kwaliteit van de opvang

Welkom-Kind ziet toe op de kwaliteit van de door haar aangeboden gastouderopvang. De pedagogische uitgangspunten voor de gastouderopvang zijn vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan.

Welkom-Kind houdt zich aan het Kwaliteitsconvenant Kinderopvang, opgesteld door MO-groep, Branchevereniging Ondernemers Kinderopvang en BOinK (belangenvereniging van ouders in de kinderopvang).

 

 1. Veiligheid en gezondheid

Welkom-Kind hanteert de methode Veiligheidsmanagement en Gezondheidsmanagement. Een belangrijk onderdeel van deze methode is de risico-inventarisatie. Deze wordt jaarlijks uitgevoerd door de bemiddelingsmedewerker. Deze jaarlijkse inventarisatie geeft inzicht in de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die de opvang van kinderen met zich meebrengt bij de gastouders. Zowel de gastouders als de bemiddelingsmedewerker ondertekenen de risico-inventarisatie. Bij opvang door een gastouder bij u thuis ondertekent ook u. Alle gastouders zijn verplicht de cursus kinder-EHBO te volgen.

 

 1. Privacy

De door Welkom-Kind ontvangen gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behalve de in de wet vastgestelde uitzonderingen. Ook u en de gastouder beschermen de privacy van de andere partij en geven (ongevraagd) geen informatie door aan derden.

 

 1. Verzekering

Zowel u als de gastouder dient in het bezit te zijn van een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP). Welkom-Kind beschikt over een bedrijfsongevallenverzekering. Als een kind schade veroorzaakt moet uw AVP-verzekering uitkomst bieden in dekking van de schade. Als de gastouder schade veroorzaakt, geldt de AVP-verzekering van de gastouder.

De gastouder kan niet als privépersoon aangemerkt worden. De kans bestaat dat de verzekeringsmaatschappij stelt dat de particuliere AVP-verzekering van de gastouder de schade niet dekt. Met oog op dit laatste risico heeft het gastouderbureau een aanvullende verzekering afgesloten.

 

 1. Uitschrijving

Als een gastouder niet werkt volgens de door Welkom-Kind gehanteerde voorwaarden en richtlijnen, mag Welkom-Kind de gastouder uit het bemiddelingsbestand halen. De gastouder wordt hiervan tijdig, schriftelijk op de hoogte gesteld.

 

 1. Ingebrekestelling

Indien één van de partijen ondanks schriftelijke ingebrekestelling aan zijn verplichtingen uit deze algemene voorwaarden of uit de overeenkomst niet (tijdig) voldoet is de andere partij gerechtigd de overeenkomst, zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, met ingang van de ingebrekestelling genoemde datum te beëindigen (of te ontbinden), onverminderd zijn recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

 

 1. Evaluatie en begeleiding

U maakt met de gastouder afspraken over het eventuele wennen van het kind. Na een wenperiode van twee maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats de vraagouder. Tijdens deze wenperiode mogen zowel u als de gastouder het contract per direct ontbinden. Tijdens het wen-evaluatiegesprek gaan we na of beide partijen tevreden zijn en of de afspraken gehandhaafd worden. Daarnaast vindt er jaarlijks een evaluatie plaats waarbij het welbevinden van het kind centraal staat.

Het gastouderbureau biedt begeleiding en ondersteuning als vorm van dienstverlening waarvan de kosten bij de organisatiekosten zijn inbegrepen.

 

 1. Meningsverschillen

In geval van meningsverschillen zullen u en de gastouder proberen deze onderling op te lossen. Daarbij geldt dat u en de gastouder op gelijke voet staan. Indien ondanks dit overleg het verschil van mening blijft bestaan, roept u de hulp van Welkom-Kind in.

 

REGELS VAN HUISHOUDELIJKE AARD

 

Door de regels van huishoudelijke aard te lezen weet u wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten in specifieke situaties.

 

 1. Ziekte

Een ziek kind mag bij de gastouder verblijven mits de behandelende arts en de gastouder dit toestaan. Als uw kind ziek wordt bij de gastouder, wordt er altijd contact met u opgenomen. Het is belangrijk dat de gastouder over één of twee telefoonnummers beschikt van personen die in uw plaats gebeld kunnen worden, indien u niet bereikbaar bent. Het is aan de gastouder of het zieke kind moet worden opgehaald. Indien uw kind direct medische hulp nodig heeft, zal de eerste zorg uitgaan naar het kind. Vervolgens wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Wanneer uw kind ziek is en niet komt, verzoekt Welkom-Kind u de gastouder hiervan op de hoogte te brengen. De gastouder wil dan ook graag weten wat er aan de hand is. Indien nodig informeren we andere ouders, bijvoorbeeld bij eventueel besmettingsgevaar.

Welkom-Kind adviseert uitdrukkelijk uw kind te laten vaccineren volgens het programma van het consultatiebureau en de GGD.

Indien u besluit dit niet te doen, dient u dit schriftelijk kenbaar te maken bij de gastouder. Indien uw kind tijdens de

opvangperiode medicijnen moet innemen, gaan we met u na of dit past in het protocol “medicijnverstrekking en medische handelingen”.  Als uw kind medicijnen toegediend moet krijgen verzoeken wij u hiervoor een verklaring in te vullen en te ondertekenen.

Bij onverwachte omstandigheden zoals ziekte van de gastouder kunt u, als u zelf geen oplossing kunt vinden, een beroep doen op Welkom-Kind. Welkom-Kind heeft binnen de gastouderopvang een inspanningsverplichting om naar vervangende opvang te zoeken.

 

 1. Brengen, halen en afmelden van kinderen

U spreekt met de gastouder af hoe laat het kind gehaald en gebracht wordt. Indien tijden afwijken, dient u dit zo spoedig mogelijk aan de gastouder door te geven. Wordt uw kind door iemand anders dan uzelf

opgehaald, dan dient u dit van tevoren door te geven aan de gastouder.

Indien van toepassing stelt u de peuterspeelzaal of de school en/of andere relevante organisaties/instanties op de hoogte dat u gebruik maakt van gastouderopvang.

Als uw kind niet komt (bij ziekte of een vrije dag), dan dient u dit minimaal 24 uur van te voren aan de gastouder door te geven. Indien dit niet gebeurt, mag de gastouder voor de eerste opvang dag de geplande opvanguren declareren

 

 1. Vervoer

Uw kind mag alleen meerijden in de auto van de gastouder als u hier toestemming voor heeft verleend. Is dit het geval,dan dient de gastouder te beschikken over een inzittendenverzekering en te voldoen aan alle wettelijke voorschriften, zoals een veilig kinderzitje.

 

 1. Oudercontacten en oudercommissie

Tijdens het halen en brengen van de kinderen kunt u informatie uitwisselen met de gastouder. Natuurlijk bestaat er ook altijd de mogelijkheid om met de bemiddelingsmedewerker van Welkom-Kind een gesprek te voeren. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Welkom-Kind heeft een actieve oudercommissie. Meer informatie over de oudercommissie vind u hier.

 

 1. Eigen speelgoed en kleding

Gastouders zijn niet verantwoordelijk voor het zoekraken of het beschadigen van eigen speelgoed en/of kleding van het kind.

Mocht u naar aanleiding van dit dienstenaanbod nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Welkom-Kind Lelystad en Omstreken, via telefoonnummer0320-216415 (bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. Of stuur een

e-mail naar cindy@welkom-kind.nl.